นาชะอัง

" นาชะอัง ”

ชื่อแบรนด์ นาชะอังนาชะอัง เป็นชื่อตำบล อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ลักษณะที่ตั้ง

อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันออก ยาวจากทิศเหนือ ไป ทิศใต้ ตามแนวชายฝั่งของอ่าวพนังตัก ประมาณ 12 กม. ด้วยลักษณะที่ตั้ง ลักษภูมิประเทศ  และลักษณะภูมิอากาศของ ต.นาชะอัง เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการทำสวนมะพร้าว

เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว 30คนรวมตัวกัน จดทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร เป็นมะพร้าวแปลงใหญ่  เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันกันในเรื่องความรู้งบประมาณ และอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีพื้นที่สวนมะพร้าว ประมาณ 300ไร่ 

มะพร้าวแปลงใหญ่ของตำบลนาชะอ้ง มีเป้าหมายสำคัญคือ ผลิตมะพร้าวปลอดภัย  มาตรฐาน GAP ไม่ใช้สารเคมี ตั้งแต่การปลูก ดูแล แปรรูป เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

มะพร้าวแต่ละสวนในกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ปลูกห่างจากทะเลไม่เกิน 2 km. มะพร้าวทุกต้นจึงโตในอากาศ ที่บริสุทธิ์ ได้รับโอโซนอย่างเต็มที่ตลอด24 ชม. จึงได้มะพร้าวที่มีคุณภาพดี อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ปลอดเชื้อราและแบคทีเรียโดยธรรมชาติด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด ตั้งแต่ปลูก จนถึงขั้นตอนการผลิตและแปรรูป โดยใช้กรรมวิธีสกัดเย็น ด้วยวิธีธรรมชาติภายใน 48ชั่วโมง หลังเก็บเกี่ยวทำให้น้ำมันมะพร้าวนาชะอัง มีความสดใหม่ปลอดภัยและคงคุณค่าสารอาหารสูงสุดจนถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ของนาชะอัง

วิสัยทัศน์ ของเราคือ พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาชาติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ นาชะอัง เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน (life style)

นาชะอัง ถือเป็นความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการให้เติบโต ควบคู่ไปกับ การเป็นแรงบันดาลใจ, ผลักดันให้เกิดการทำสิ่งดีๆ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน และสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม มวลมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้และส่งต่อโลกที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนรุ่นต่อไป 

พันธกิจของนาชะอัง

พันธกิจของเรา คือ เป็นแรงบันดาลใจ และสร้างความสุขแบบยั่งยืน ให้กับชุมชน มวลมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของนาชะอัง

หลักในการดำเนินภารกิจของเราในทุกๆวันคือ

📌มะพร้าวของเรา

เรา พิถีพิถันในการปลูก ดูแล แปรรูป และรับซื้อมะพร้าวคุณภาพดี จากกลุ่ม เกษตรกรมะพร้าวแปลงใหญ่ของตำบลนาชะอังในราคาที่เป็นธรรม มีเป้าหมายสำคัญคือ ผลิตมะพร้าวปลอดภัย มาตรฐาน GAP คือไม่ใช้สารเคมี ในทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เกษตรกร ชุมชนและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมะพร้าวแต่ละสวนในกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ทุกแปลงปลูกห่างจากทะเลไม่เกิน 2 km. มะพร้าวทุกต้นจึงโตในอากาศที่บริสุทธิ์ ได้รับโอโซนในปริมาณที่พอเหมาะตลอด24 ชม. จึงได้มะพร้าวที่มีคุณภาพดี อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ปลอดเชื้อราและแบคทีเรียโดยธรรมชาติ 

📌ผลิตภัณฑ์มะพร้าวของเรา

คุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมา เราพิถีพิถันในการเลือกใช้มะพร้าวคุณภาพดี จากสวนเกษตรปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน และแปรรูป ด้วยวิถีธรรมชาติ โดยกรรมวิธีสกัดเย็นภายใน 48 ชั่วโมง หลังเก็บเกี่ยว ทำให้น้ำมันมะพร้าว และผลิตภัณฑ์ มะพร้าวนาชะอัง มีความสดใหม่ปลอดภัยและ คงคุณค่าสารอาหารสูงสุดจนถึงมือผู้บริโภค อย่างแท้จริง

📌พาร์ทเนอร์ของเรา

เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายคือพาร์ทเนอร์ของเรา เพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นสิ่งที่เราทำด้วยใจรัก เราร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ทุกชีวิตมีความสุขที่ยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรกร ชุมชน สังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเปี่ยมสุข 

📌ลูกค้าของเรา

เพราะรอยยิ้มคือตัวแทนแห่งความสุข เราจะผูกสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม และเพิ่มชีวิตชีวาให้ลูกค้าของเรา แน่นอนว่าเราเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการผูกสัมพันธ์และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

📌ชุมชนของเรา

เราก็ตั้งใจเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของผู้คนในชุมชน และร่วมสร้างแรงผลักดันให้เกิดการทำสิ่งดีๆ ด้วยการสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ ลูกค้าและชุมชนของเราสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันทุกวัน เราตระหนักว่าความรับผิดชอบ ต่อสังคมและความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมีมากมายมหาศาล ต่อโลกของเรา

📌ด้านสิ่งแวดล้อม

  • สร้างความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมกับพาร์ทเนอร์ของเรา 
  • พยายามที่จะซื้อ ขาย และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ใช้หลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรโลก
  • ปลูกฝังให้เกิดค่านิยมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • วัดและตรวจสอบความก้าวหน้าของแต่ละโครงการของเรา
  • ส่งเสริมให้พาร์ทเนอร์ทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจของเรา

"เมื่อเราดูแลธรรมชาติ ธรรมชาติจะกลับมาดูแลเรา"

นาชะอัง จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจของเราอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารนาชะอัง

Mr. Pasith Heepporn

General Manager

Miss. Khanungnit Noinawate

Managing Director